Nederlands

6. Levering; afname
a. De door Hair Point te leveren zaken gelden als geleverd, indien deze op het overeengekomen adres ter ontvangst zijn afgeleverd.
b. Na sluiting van de overeenkomst is de klant verplicht de zaken van Hair Point af te nemen, zodra deze door Hair Point worden aangeboden op het overeengekomen adres voor aflevering. Alle kosten en schade die voor Hair Point ontstaan wegens weigering van ontvangst door de klant van (een gedeelte van) de door de klant bestelde zaken, zijn voor rekening van de klant, kosten van opslag daaronder begrepen.
c. De klant is verplicht aan Hair Point alle medewerking te verlenen en alle voorzieningen te treffen die voor een goede levering van de zaken vereist is/zijn.
d. Alle door Hair Point aangegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn enkel indicatief. Hair Point is evenmin gebonden aan leveringstermijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Hair Point niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.
e. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft Hair Point het recht een nieuwe leveringstermijn vast te stellen. Bij (gedeeltelijke) niet-nakoming van deze nieuwe leveringstermijn door Hair Point is de klant gerechtigd de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, door een schriftelijke verklaring te ontbinden. De klant heeft ook in dat geval geen recht op vergoeding van enige door hem of haar geleden schade.

Uw Winkelwagen
Aantal artikelen: 0
Uw profiel
Inloggen
Wachtwoord wijzigen
Informatie
Contactgegevens
Algemene voorwaarden